Obchodní podmínky

Bezpečnost a ochrana informací

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy EMS TECHNIK s. r. o., a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. 

Při nakládání s osobními daty se EMS TECHNIK s.r.o. zavazuje řídit Zákonem č.101/2000b. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, EMS TECHNIK s.r.o. se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat. 

Zákazník využíváním služeb EMS TECHNIK s.r.o. dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

Nákupní řád

1. Práva a povinnosti prodávajícího
• Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího.
• Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací).
• Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
• Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
• Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
2. Práva a povinnosti kupujícího
• Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
• Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
• Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení, viz Obchodní podmínky.
• Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na internetových stránkách firmy EMS TECHNIK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

• Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetových stránek firmy EMS TECHNIK s.r.o. jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

• Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

• Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

• Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

• Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

• Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Reklamace

• Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR.

• Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu.

• Zboží na reklamaci se kupující zavazuje posílat v původním obalu. Je-li to možné a vhodné. 

• Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.

Dále viz reklamační řád. 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

• Kupující má právo podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování,nejlépe v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodejci). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů.

• Kupující nemůže odstoupit v režimu tohoto odstavce od kupní smlouvy na zboží vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité. Takové zboží se řeší v souladu s odstavcem Reklamace a reklamačním řádem. 

Závěrečná ustanovení

• Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou platné a závazné výlučně fyzické osoby a vztahy řídící se občanským zákoníkem. Na vztahy s podnikateli se tyto podmínky nevztahují, neboť tyto se řídí ustanovením § 409 a násl. obchodního zákoníku.

• Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Reklamační řád

• Úvod
Reklamační řízení se řídí tímto reklamačním řádem, který vychází ze zákonné úpravy občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustanoveními zákonné úpravy. Ostatní otázky a otázky tímto řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou.
Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu, vždy však minimálně v délce 24 měsíců.
Neprodleně po obdržení zásilky – zboží je kupující povinen toto zboží zkontrolovat. Pokud kupující zjistit závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen kontaktovat prodejce písemně na adresu uvedenou na nákupní faktuře nebo telefonicky či na mail. Zaměstnanci prodejce s kupujícím reklamaci okamžitě projednají. Oznámení je třeba učinit okamžitě a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží, přičemž uplynutím této doby se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak kupující neučiní, vystavujete se nebezpečí, že jeho reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku.
• Místo uplatnění reklamace
Reklamaci vady výrobku kupující uplatňuje v reklamačním oddělení firmy provozovatele internetového obchodu. Jde-li však o zboží které je třeba dle záručního listu reklamovat v autorizovaném servisním středisku značky, uplatní kupující právo na opravu věci u tohoto servisu. Pro uznání záruční opravy výrobku v autorizovaném servisu je nutné doložit vadný výrobek s přesným popisem závady, řádně vyplněný a potvrzený záruční list od výrobce zařízení a doklad o nákupu zboží. Nevyplněný záruční list je neplatný.
Pokud byl záruční list (ZL) povinnou součástí výrobku, a tento bude zaslán na reklamaci bez ZL, bude ZL zajišten nově, pořízen duplikát od výrobce či distributora, s vyúčtováním smluvního poplatku ve výši 250,- Kč bez DPH.
 Způsob uplatnění reklamace
Reklamuje-li kupující výrobek s vlastním servisem (viz záruční list výrobku), je VŽDY nejrychlejším způsobem zaslání vadného výrobku přímo do servisu.
V ostatních případech kupující uplatní reklamaci protokolárním předáním vadného zboží na prodejně společnosti, případně tedy zasláním vadného zboží (nikoli dobírkou!) spolu s kopií faktury a dalšími doklady na adresu prodejny společnosti.
Reklamované zboží kupující zašle na adresu společnosti či prodejny prostřednictvím České pošty či jiné doručovací společnosti, a to běžným obchodním balíkem nebo pomocí kterékoliv zásilkové služby (PPL, DPD a pod.). Pokud bude reklamace zaslána dobírkou nebude tato zásilka prodávajícím přijata. Prodávající doporučuje zboží pojistit a dobře zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato prodávajícím do reklamace.
Pro uplatnění reklamace je třeba
• doložit doklad o nákupu zboží
• záruční list reklamovaného výrobku (námi řádně vyplněný – typ výrobku, sériové číslo pokud jej výrobek má, datum prodeje, razítko, podpis
• vyhovující obal (pokud možno originální)
• přesný popis závady (pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje)
Záruční oprava:
Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky.
Kupující může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě, že jde o vadu odstranitelnou jen tehdy, pokud kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada po opravě věci nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným autorizovaným servisem. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.
Reklamační technik rozhodne o způsobu řešení reklamace pokud možno ihned při převzetí zboží do reklamace nebo ve složitých případech bez zbytečného odkladu na základě odborných vyjádření výrobce, dodavatele či autorizovaného servisu, tedy doba potřebná k odbornému posouzení závady a jejímu otestování. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží prodejce obdržel – osobním předáním nebo poštovním balíkem).
Technik může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou (závisí na rozhodnutí reklamačního technika, kupující se však takového vyřízení své reklamace nemůže domáhat).
Prodejce si vyhrazuje právo nahradit vadné či neopravitelné zboží zbožím jiným, se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí.
Reklamační řízení končí dnem doručení vyřízené reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru kupujícímu, pokud bylo do reklamace přijato přímo na sídle či pobočce společnosti od kupujícího a tento souhlasil s převzetím zboží z reklamace tímto způsobem a byl o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.
V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval. V případě opakované a zjevně neoprávněné reklamace budou kupujícímu účtovány nutně vynaložené náklady za každou takovou reklamaci. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu a přesného popisu závady.
Zboží zaslané do reklamace bude kupujícímu opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně budou na bankovní účet kupujícímu vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží bude kupujícímu na náklady prodejce zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží prodejce obdržel od kupujícího).
Placená oprava:
Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena kupujícím, případně byla vada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, jedná se o placenou opravu. V tomto případě bude kupující obeznámen s tím, že bude jeho oprava placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady v závislosti na servisním středisku, které bude opravu provádět, a za poštovné a balné. Cena samotné opravy bude kupujícímu sdělena předem telefonicky nebo e-mailem. V případě neschválení ceny opravy bude zákazníkovi účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné a oprava provedena nebude.
• Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy v režimu spotřebitelských smluv
Prodejce – provozovatel internetového obchodu poskytuje na veškeré zboží garanci vrácení peněz po dobu 14-ti dnů od zakoupení zboží. Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Peníze se vrací bankovním převodem na účet – v případě vyžádání zaslání složenkou na adresu je účtován nutný náklad 50 Kč. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční a použité.
Podmínky pro vrácení peněz:
• zboží musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování včetně nepoškozeného obalu, nevykazující mechanickou či jinou závadu, schopné dalšího prodeje, nesmí být potvrzený záruční list
• zásilka, kterou se prodejci vrací zboží od kupujícího je nutné doručit prodejci nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení tohoto zboží kupujícím
• ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie nákupního dokladu ke zboží, které kupující vrací a žádost o vrácení zboží (bez písemné vyjádření vůle bude zásilka vrácena s naúčtováním poštovného) a peněz (je vhodné uvést i číslo účtu)
• prodejce vrací pouze kupní cenu zboží, nikoli zaplacené zpětné poštovné.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude kupní cena vráceného zboží zaslána složenkou nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží prodejcem.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodejce moct akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.
• Shoda s kupní smlouvou
V případě, že při převzetí zboží kupujícím není toto ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu, odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího buďto výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.
• Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád platí na území České republiky.

Dodací podmínky

• Zboží je dodáváno obchodním balíkem – rozvážka v pracovní dobu do druhého dne v rámci skladových zásob, do 3 až 5 dnů u rackových UPS. Cena dopravy 300,-.

Platební podmínky

• hotově při osobním odběru
• proformou – při dlouhodobější spolupráci a předchozí dobré platební morálce je možné sjednat individuální platební podmínky.
Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Ceny jsou smluvní. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) jsou peníze (případně daná část) obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny – pokud není dohodnuto jinak.
Od 1. 9. 2005 jsou smluvní ceny navýšeny o náklady vyplývající ze zák. č. 185/2001 Sb. v platném znění o likvidaci elektroodpadu.